پادکست های آموزشی زبان انگلیسی توسط محسن شجعانی با رویکرد ROFA


 
پادکست یک: یکی از کاربردهای of در زبان انگلیسی (قسمت اول)
پادکست دو: یکی از کاربردهای of در زبان انگلیسی (قسمت دوم)
پادکست سه: would have / should have / could have :woulda / coulda/ should

از فلش های سمت راست player برای رفتن به track بعدی استفاده کنید.دانلود درس یک             متن / Text درس یک
دانلود درس دو               متن / Text  درس دو
دانلود درس سه             متن / Text درس سه


پادکست  چهار: یکی از کاربردهای of  در زبان انگلیسی (قسمت سوم)
پادکست پنج: being done / passive progressive
پادکست شش: used to do vs used to doing
 
دانلود درس چهار          متن / Text درس چهار
دانلود درس پنج          متن / Text درس پنج
دانلود درس شش        متن / Text درس شش


پادکست هفت: get used to doing
پادکست هشت: must have done
پادکست نه: ... The ... the
 دانلود درس هفت        متن / Text درس هفت
دانلود درس هشت     متن / Text درس هشت
دانلود درس نه              متن / Text درس نه


پادکست ده: Farsi to English translation
پادکست یازده: آشنایی با دیکشنری
پادکست دوازده: already
 
دانلود درس ده            متن / Text درس ده
دانلود درس یازده       متن / Text درس یازده
دانلود درس دوازده      متن / Text درس دوازده


پادکست سیزده: کتاب داستان بسیار مفید برای علاقمندان به زبان انگلیسی
پادکست چهارده: strapped for cash
پادکست پانزده: neither / either
 دانلود درس سیزده
دانلود درس چهارده     متن / Text درس چهارده
دانلود درس پانزده      متن / Text درس پانزده


صفحه اصلی               پادکست های سری دوم


 
 
s.