یادداشتهای فارسیمقدمه

فرق دانستن و توانستن در زبان

فلسفه homewerk چیست؟

اشتباهات آموزشی رایج در کلاسهای گروهی

تدریس خصوصی آیلتس تضمینی

آموزش زبان انگلیسی تضمینی

فرمالیسم

نقش خربزه، ببخشید جربزه در یادگیری

مهاجرت ساکن

قابل توجه کسانی که نمیتوانند مهاجرت کنند.

دوست من تو already زبان انگلیسی را بلدی!

رابطه و نقش ترجمه در یادگیری زبان

رابطه هوش و یادگیری زبان

کلاس گروهی

یاد نمیگیرم چون دیکتاتورم!

اِه چه باحال حالا خودم!

بدون اینکه کسی بویی ببرد!
خبر خوش و خبر غیرخوش!

تست زنی در کنکور زبان انگلیسی

فیه ما فیه

Reading در زبان انگلیسی

Listening در زبان انگلیسی

چندم در زبان انگلیسی

یک مکالمه کوتاه بین یک پدر و پسر

must have done

should have done

have done

used to

good evening / good night

a و an در زبان انگلیسی

«تا» در زبان انگلیسی

یک کلمه سه حرفی ساده 
صفحه اصلی                        مقالات انگلیسی